ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SYKE/SYKE_PintavesienEkologinenTila (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online map viewer   Google Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online map viewer

Service Description: Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuonna 2016. Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, 23.10.2000 ) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Tämä paikkatietoaineisto on vesipuitedirektiivin 2. suunnittelukauden EU:lle raportoitu tulos.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Lähde: SYKE

Spatial Reference: 102139  (3067)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 10000000

Max Scale: 1000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates