ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

SYKE/SYKE_PintavesienEkologinenTila (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Pro

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuosina 2016 ja 2022. Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, 23.10.2000 ) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Tämä rajapinta koostuu vesipuitedirektiivin 2. ja 3. suunnittelukauden EU:lle raportoiduista tuloksista.

Map Name: Layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text: Lähde: SYKE

Spatial Reference: 102139  (3067)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1000

MaxImageHeight: 4096

MaxImageWidth: 4096

Supported Query Formats: JSON, geoJSON

Min Scale: 3000000

Max Scale: 1000

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   QueryLegends   Find   Return Updates