ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuosina 2016 ja 2022.
summary: Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuosina 2016 ja 2022.
extent: [[16,59],[33,70]]
accessInformation: Lähde: SYKE
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Aineisto kuvaa vesipuitedirektiivin mukaisten pintavesimuodostumien ekologista tilaa vuosina 2016 ja 2022. Vesipuitedirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2000/60/EY, 23.10.2000 ) mukaisella pintavesimuodostumalla tarkoitetaan pintavesien erillistä ja merkittävää osaa, kuten järveä, tekoallasta, puroa, jokea tai kanavaa, puron, joen tai kanavan osaa, jokisuun vaihettumisaluetta tai rannikkovesien osaa. Pintavedet jaotellaan vesienhoidon järjestämiseksi maantieteellisten ja luonnontieteellisten ominaispiirteiden mukaan tyyppeihin. Pintavedet voidaan nimetä tietyin edellytyksin keinotekoisiksi tai voimakkaasti muutetuiksi. Pintavesimuodostumat kuuluvat johonkin seuraavista jaotteluryhmistä: järvi, joki ja rannikkovesi. Tämä rajapinta koostuu vesipuitedirektiivin 2. ja 3. suunnittelukauden EU:lle raportoiduista tuloksista.
licenseInfo:
catalogPath:
title: SYKE_PintavesienEkologinenTila
type: Map Service
url:
tags: ["vesimuodostumat","pintavesien tila","pintavedet","ekologinen tila"]
culture: fi-FI
name: SYKE_PintavesienEkologinenTila
guid: 777A5A94-943E-4B60-A374-A3E194824DCB
spatialReference: EUREF_FIN_TM35FIN