I karttjänsten kan du se och skriva ut information och kartlager över arter, naturtyper och miljövariabler som har samlats i VELMU (Inventeringsprogrammet för marin undervattensnatur).Senaste uppdateringar

2021-05: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med punktdata från 2020. Kartskiktet med mänsklig verksamhet längs kusten tolkad från flygfotografier har uppdaterats. Nytt kartskikt över laguner har lagts till.


2020–11: Uppdatering av kartskikt; Kartskikten för arter, hotade arter och karteringsmetoder har uppdaterats med SEAmBOTH-punktdata från 2019. Artnamn har uppdaterats. Ytvattenförekomsternas hydromorfologiska förändring samt ekologiska status 2013 har uppdaterats med data från 2016. Kartskikt om mänskliga verksamheter på kusten tolkade från flygfotografier samt nya bottendjursmodeller har lagts till. Gamla kartskikt har avlägsnats: fartygsolyckor 1989–2017 (HELCOM), oljeutsläpp 1998–2017 (HELCOM), hamnar, akvakultur, kvävets samt fosforns punktbelastning, kustens planerade vindkraftverk 2015, EU badvattendirektivets badstränder.


Kommande uppdateringar

Hösten 2021: Uppdateringar